Javni novac za javni interes – istraživanje Indeksa transparentnosti tokova javnog novca u medijima

Trajanje: 

Jun 2018 – maj 2019.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta: Povećanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnog novca u medijskom sektoru, kroz uključivanje civilnog društva i zajedničke akcije monitoringa i javnog zagovaranja

Specifični ciljevi projekta:

  • Umrežavanje, mentorska podrška i podizanje kapaciteta 10 predstavnika civilnog društva za adekvatno praćenje budžetskog novca koji se troši u medijskom sektoru
  • Sistematičan monitoring budžetskog finansiranja medija, kroz metodologiju Indeksa Transparentnosti
  • Promocija rezultata i zajedničke akcije javnog zagovaranja kojima se unapređuje transparentnost javnih davanja, procedure i praksa dodele javnog novca

Mesto održavanja:

Srbija – Beograd i 10 lokalnih samouprava

Opis projekta:

Kako javni interes u informisanju (jednako kao i transparentnost potrošnje budžetskih sredstava) prevazilazi interese medijske zajednice, BIRN će kroz angažman na predloženom projektu stimulisati učešće civilnog društva i stimulisati među-sektorsku saradnju sa 10 predstavnika lokalnih organizacija. Ova saradnja bi trebalo da rezultira zajedničkim inicijativama koje, pre svega, utiču na povećanje transparentnosti potrošnje javnog novca u medijskom sektoru, te tako omogućavaju evaluaciju njenih efekata.

Aktivnosti na projektu doprinose ispunjavanju opšteg cilja, tj. potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru, tako da se njime osigura medijski pluralizam i javni interes u informisanju.

Zbog toga, način realizacije i odabrane osnovne metode implementacije projekta kombinuju prikupljanje i analizu podataka o javnoj potrošnji u medijskom sektoru, obuke i podizanje kapaciteta predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva, kao i monitoring i akcije javnog zagovaranja koje tagretiraju više zainteresovanih strana.

Projekat je deo šire inicijative „Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti“, koju BIRN Srbija sprovodi u partnerstvu sa NUNSom i Fondacijom Slavko Ćuruvija.

Aktivnosti: 

A1: Umrežavanje, podizanje kapaciteta, učenje kroz rad (learning-by-doing)
BIRN je, u okviru svoje inicijative „Javni novac za javni  interes“, već odabrao i okupio u neformalnu mrežu od 10 predstavnika lokalnog civilnog društva koje učestvuju u akcijama monitoringa i javnog zagovaranja kao istraživački tim. BIRNov tim osigurava redovnu komunikaciju, savete, prenosi svoja znanja i uključuje istraživače u sve projektne aktivnosti, jer je naša prethodna praksa pokazala da je jedan od efikasnijih metoda učenja i učenje kroz rad, na konkretnim projektnim zadacima.

Iz tog razloga, istraživači ravnopravno učestvuju i u projektnim aktivnostima prikupljanja i analize podataka, monitoringa i javnog zagovaranja.

A2: Prikupljanje podataka i monitoring
Primarni fokus istraživanja na celokupnom projektu je usmeren na potrošnju budžetskog novca u medijskom sektoru, a polazi se od osnovne pretpostavke da ovaj novac treba da bude alociran odgovorno, po transparentnim procedurama, usmeren tako da podrži javni interes u informisanju.

Istraživanje će se baviti javnim konkursima, kao najznačajnijem modelu državne pomoći medijima, ali i drugim oblicima potrošnje koji stoje na raspolaganju nosiocima javne vlasti/javnih funkcija – pojedinačna davanja, javne nabavke, donacije i sponzorstva, oglašavanje kroz direktno ugovaranje.

Istraživanje se vrši na osnovu metodologije Indeks Transparentnosti (IT), koju BIRN prvi put primenjuje, i upravo testira na podacima za 2017. godinu.

A3: Promocija rezultata i javno zagovaranje
Rezultati istraživanje će biti promovisani putem specijalne internet stranice na projektom sajtu kazitrazi.rs.

Ekspertska javnost i donosioci odluka biće targetirani putem specijalizovanog newsletter-a, kao i kroz bilateralne sastanke.

Dodatno, 3 javne debate uz prezentaciju rezultata će biti organizovane u Beogradu i 2 lokalne zajednice, pri kraju sprovođenja projekta.

A4: Evaluacija
Na kraju projekta, biće organizovana zajednička evaluativna radionica u Beogradu na kojoj će se okupiti svi istraživači, i na kojoj će se, kroz moderiranu debatu raspravljati o efektima, naučenim lekcijama, planovima za dalji period i sl.

Ciljne grupe: 

Primarna ciljna grupa: neformalna grupa lokalnih organizacija koju je BIRN okupio oko projekta „Javni novac za javni interes“.

Sekundarne ciljne grupe: donosioci odluka na lokalnom i republičkom nivou, mediji, organizacije civilnog društva, profesionalna udruženja i javnost u celini.

Publikacije i drugi materijali:

  • Istraživanje Indeksa transparentnosti tokova javnog novca u medijima
  • Predlozi praktičnih politika
  • Javne debate
Share Button