Fondacija za otvoreno društvo

Donator

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji je deo međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo, čiji je osnivač Džordž Soros. Glavni izvori prihoda Fondacije za otvoreno društvo su donacija osnivača, druge donacije, pokloni, legati i sopstveni prihodi.

Delatnost Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji usmerena je na:

 • razvoj demokratskog društva zasnovanog na principima vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti;
 • razvoj civilnog društva i stvaranje uslova za aktivno i efektivno učešće građana u javnim poslovima;
 • ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda i eliminaciju svih oblika diskriminacije;
 • unapređenje položaja etničkih i drugih manjinskih i marginalizovanih grupa, naročito Roma, lica sa posebnim potrebama i mladih kao izrazito ranjivim društvenim grupama;
 • unapređivanje obrazovanja kao instrumenta društvenog i ekonomskog razvoja, promotera inkluzivnog društva i društvene kohezije;
 • razvoj informacionog i društva znanja i stvaranje uslova za održivi razvoj radi unapređivanja razvojnih perspektiva društva;
 • afirmaciju profesionalizma i odgovornosti u javnom delovanju.

Svi programi Fondacije za otvoreno društvo sarađuju međusobno, kao i sa domaćim i međunarodnim ekspertskim, aktivističkim i donatorskim organizacijama, a posebno sa regionalnim programima međunarodne mreže Open Society Institute.

Svoju delatnost Fondacija ostvaruje kao:

 • Davalac grantova za projekte nevladinih organizacija, stručnih i drugih udruženja građana, javnih institucija (obrazovnih, kulturnih, medijskih i dr.), organa lokalne (samo) uprave i državnih organa koji se bave pitanjima iz okvira delatnosti Fonda;
 • Graditelj i koordinator koalicija za zagovaranje novih razvojnih politika i praksi;
 • Inicijator novih pristupa, koncepata, modela demokratskog i održivog razvoja;
 • Posmatrač (monitor) aktuelnih politika i praksi u oblastima značaja za konsolidaciju demokratije i otvaranje društva;
 • Policy think thank.

 

Više o Fondaciji možete pročitati ovde.