Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Konkursno finansiranje medija

Usvajanje nove medijske regulative treba da pokrene novi talas reformi u medijskom sektoru. Osnovna novina je promena ekonomskih odnosa države i medija – promena vlasništva, tačnije izlazak države iz vlasništva nad medijima, i raspodela budžetskog novca isključivo na osnovu projektnog finansiranja i javnih konkursa. Javni konkursi, kojima se podstiče proizvodnja sadržaja, smatraju se najpoželjnijim modelom finansiranja javnih glasila. Fer i transparentni uslovi učešća na konkursu, jasno određena suma novca koja se stavlja na raspolaganje uz napomene o njenoj distribuciji (npr. minimalnoj i maksimalnoj količini novca po projektu za koju se može konkurisati), podsticanja zdrave konkurencije na osnovu jasno definisanih kriterijuma za ocenjivanje projekata, podsticanje proizvodnje originalnog, što kvalitetnijeg sadržaja – samo su neke od prednosti ovakvog modela finansiranja. Istraživanje koje je sproveo BIRN, a koje možete čitati u Izveštaju, detaljno objašnjava i opisuje model konkursnog finansiranja, te mapira dosadašnje prakse. Glavni zaključak istraživanja je da je konkursno finansiranje je zapravo predstavljalo vrstu državne pomoći, koji olakšava opstanak medija na nerazvijenom i siromašnom medijskom tržištu, a ne sredstvo boljeg informisanja građana ili podsticaj proizvodnji kvalitetnijeg medijskog sadržaja.

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2014. godinu

Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.

Zbirni izveštaj povodom 100 dana rada Vlade RS

Vlada se nalazi na čelu Srbije već sto dana (od 27. aprila), što se najčešće uzima kao prvi period u kom je moguće dati prikaz onoga što (ni)je učinjeno, imajući u vidu i obećanja stranaka i objektivne okolnosti i potrebe društva. U tom kontekstu, važno je sagledati dve stvari – karakter Vlade i okolnosti koje su obeležile njen rad u prvih sto dana, jer od tih činjenica zavisi i kontekst u kom treba tumačiti njeno ponašanje i dostignuća. Kada je reč o karakteru Vlade, prvo pitanje je, da li je, suštinski, reč o novoj ili staroj Vladi i na koji način treba posmatrati njen kontinuitet sa prethodnom Vladom, koja je postojala od 2012. pa do početka 2014. godine? Drugi važan elemenat konteksta rada ove Vlade u prvih sto dana predstavlja činjenica da je gotovo na njenom samom početku, Srbiju pogodila elementarna nepogoda velikih razmera. Pročitajte opširnije o učinku Vlade u prvih 100 dana u našem izveštaju.

Izveštaj o učinku rada Vlade RS: jul 2012 – januar 2014.

Šta je tačno odlazeća Vlada uradila u svom mandatu? BIRN Srbija analizirao je učinke Vlade sa stanoviša njihovih predizbornih političkih, društvenih i ekonomskih obećanja i reformi koje su sprovedene, odnosno koje nisu sprovedene. Ukupna ocena je da je ova Vlada propustila da sprovede obećane suštinske reforme, i zbog toga Srbija i dalje ostaje društvo duboke, sistemske krize u gotovo svakom segmentu svog postojanja.

100 dana Vlade RS: Izveštaj o monitoringu ispunjavanja predizbornih obećanja

Što se tiče ekonomije, mere koje najviše odgovaraju predizbornim obećanjima odnose se na izmene naplate PDVa kada je mala privreda u pitanju, predlog zakona o rokovima naplate potraživanja i smanjenje parafisklanih nameta. Malo je preduzeto u oblasti borbe protiv korupcije, bar kada su u pitanju sistemska rešenja i nezavisni mehanizmi. U oblasti zdravstva akcenat je više bio na operacionalizaciji ciljeva nego na usvajanju konkretnih mera. Obrazovanje je kao prioritena oblast bilo najmanje zastupljeno i u kampanji, ali i u prvih 100 dana Vlade.