Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Zbirni izveštaj povodom 100 dana rada Vlade RS

Vlada se nalazi na čelu Srbije već sto dana (od 27. aprila), što se najčešće uzima kao prvi period u kom je moguće dati prikaz onoga što (ni)je učinjeno, imajući u vidu i obećanja stranaka i objektivne okolnosti i potrebe društva. U tom kontekstu, važno je sagledati dve stvari – karakter Vlade i okolnosti koje su obeležile njen rad u prvih sto dana, jer od tih činjenica zavisi i kontekst u kom treba tumačiti njeno ponašanje i dostignuća. Kada je reč o karakteru Vlade, prvo pitanje je, da li je, suštinski, reč o novoj ili staroj Vladi i na koji način treba posmatrati njen kontinuitet sa prethodnom Vladom, koja je postojala od 2012. pa do početka 2014. godine? Drugi važan elemenat konteksta rada ove Vlade u prvih sto dana predstavlja činjenica da je gotovo na njenom samom početku, Srbiju pogodila elementarna nepogoda velikih razmera. Pročitajte opširnije o učinku Vlade u prvih 100 dana u našem izveštaju.

Izveštaj o učinku rada Vlade RS: jul 2012 – januar 2014.

Šta je tačno odlazeća Vlada uradila u svom mandatu? BIRN Srbija analizirao je učinke Vlade sa stanoviša njihovih predizbornih političkih, društvenih i ekonomskih obećanja i reformi koje su sprovedene, odnosno koje nisu sprovedene. Ukupna ocena je da je ova Vlada propustila da sprovede obećane suštinske reforme, i zbog toga Srbija i dalje ostaje društvo duboke, sistemske krize u gotovo svakom segmentu svog postojanja.

100 dana Vlade RS: Izveštaj o monitoringu ispunjavanja predizbornih obećanja

Što se tiče ekonomije, mere koje najviše odgovaraju predizbornim obećanjima odnose se na izmene naplate PDVa kada je mala privreda u pitanju, predlog zakona o rokovima naplate potraživanja i smanjenje parafisklanih nameta. Malo je preduzeto u oblasti borbe protiv korupcije, bar kada su u pitanju sistemska rešenja i nezavisni mehanizmi. U oblasti zdravstva akcenat je više bio na operacionalizaciji ciljeva nego na usvajanju konkretnih mera. Obrazovanje je kao prioritena oblast bilo najmanje zastupljeno i u kampanji, ali i u prvih 100 dana Vlade.

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2013. godinu

Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.

Prvih godinu dana Vlade RS

ako je najveći broj zakonskih inicijativa pokrenut u oblasti ekonomije, u ovoj oblasti ujedno je pokazan vrlo skroman napredak. Vlada nije uspela da nađe adekvatno rešenje za krizu, broj nezaposlenih je i dalje visok, mere za poboljšanje poslovnog ambijenta nisu dale očekivane rezultate, a potrebno je i hitno konsolidovati javne finansije kao bi se smanjio budžetski deficit i javni dug. Od četiri oblasti u fokusu monitoringa, najmanji napredak zabeležen je u oblasti prosvete – usvojena Strategija razvoja sistema obrazovanja do 2020. godine ostala je bez Akcionog plana. U oblasti zdravstva delimično su ispunjena predizborna obećanja data građanima time što je proširen krug pacijenata koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje o trošku države, a usvojen je i dugo najavljivani Zakon o pravima pacijenata. Strategija za borbu protiv korupcije najvažniji je dokument koji su Vlada i Skupština usvojile u oblasti borbe protiv korupcije.