Javno o javnim uslugama – fokus na zdravstvu i prosveti

Trajanje: 

Oktobar 2016 – Jun 2017

Cilj projekta:

Proizvodnja dubinskih analitičkih i istraživačkih medijskih izveštaja o rezultatima institucionalnih reformi u oblastima zdravstva i prosvete, koji će biti praćeni javnim debatama i inicijativama za izmenu politika, a sve to u saradnji sa organizacijama civilnog društva, kao i organizacijama specijalizovanim za ove oblasti.

U tom smislu ciljevi projekta su:

 • Podizanje kapaciteta novinara da istražuju i izveštavaju o zdravstvu i prosveti
 • Kreiranje neformalne mreže sa organizacijama civilnog društva specijalizovanim za ove oblasti
 • Unapređenje javne debate o uticaju reformi u ove dve oblasti

Mesto održavanja:

Beograd, Srbija

Opis projekta:

Iako su zdravstvo i prosveta na vrhu liste prioriteta građana i direktno utiču na kvalitet životnog standarda i napretka društva, reforme u ove dve oblasti su nekoinzistentne, bez ikakvog strateškog plana. Dodatni problem je što su ove dve oblasti opterećene korupcijom, kao što je navedeno u godišnjem izveštaju Agencije za borbu protiv koupcije.

Pored toga ne postoji šira javna debata, kao ni medijsko izveštavanje o ovim problemima. U isto vreme saradnju između Vlade i civilnog društva treba unaprediti, jer je upravo osnažen civilni sektor krucijalna komponenta svakog demokratskog sistema.

Zbog toga BIRN Srbija pokreće akciju s ciljem da se odgovori na nedostatak informacija i javne debate o nivou reformi u oblastima zdravstva i prosvete na lokalnom i nacionalnom nivou. Kako bismo to uradili uspostavićemo međusektorsku mrežu kroz olakšavanje bliske saradnje između specijalizovanih organizacija i organizacija civilnog sektora i novinara. Ova saradnja će nam pomoći da odredimo najproblematičnije i najrelevantnije teme o kojima će se izveštavati i konstruktivno debatovati, a sve to na osnovu čvrstih činjenica i rešenja za praktične politike.

Aktivnosti: 

 • A1: Treninzi za novinare sa ciljem podizanja kapaciteta za istraživanje i izveštavanje o zdravstvu i prosveti
 • A2: Proizvodnja visoko relevantnih dubinskih izveštaja zasnovanih na istraživanju, intervjuima i analitičkom pristupu
 • A3: Stvaranje neformalne mreže sa organizacijama civilnog društva specijalizovanim za oblasti zdravstva i prosvete
 • A4: Proizvodnja dva predloga praktičnih politika (jedan za zdravstvo, jedan za prosvetu) u skladu sa temama novinarskih istraživanja
 • A5: Unapređenje javne debate o uticaju reformi u ove dve oblasti

Ciljne grupe: 

Novinari, Organizacije civilnog društva, donosioci odluka u Vladi i Skupštini, eksperti, sindikati.

Publikacije i drugi materijali:

 • Istraživanja
 • Dva predloga praktičnih politika
 • Javne debate
Share Button