Demokratska tranzicija i reintegracija u Srbiji

Trajanje:
Decembar 2005 – april 2006

Cilj projekta:
Ovaj projekat je osmišljen da skrene pažnju javnosti ka reformskim oblastima u kojima su angažovane lokalne NVO i pruži podršku za pozitivne promene u zakonodavstvu i politici.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
Mreža novinara BIRN Srbije je pomagala postojeće NVO inicijative u Srbiji izradom serije novinarskih tekstova i opširnih analiza koji su bili u vezi sa važnim pitanjima i naglašavajući njihovu ulogu u zagovaranju promena.

U projekat su bili uključeni novinari BIRN Srbije koji su pisali tekstove i opširne analize na više različitih tema, uključujući pitanje ključnih ljudskih prava, kao što su verska netolerancija, polna jednakost i prava žena, prava Roma, nasije u porodici i prava nacionalnih manjina.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button