Ambasada Kraljevine Holandije

Donator

U cilju jačanja kapaciteta vladinih institucija u zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Vlada Holandije podržava projekte u okviru MATRA programa usmerene na jačanje demokratije i vladavinu prava.

MATRA program uspostavljen je kako bi pružila podršku naporima zemalja jugoistočne Evrope da u procesu pristupanja EU ispune postavljene standarde i zahteve (Kriterijumi iz Kopenhagena), kako one koji se tiču institucija sistema, tako i onih koje se odnose na civilno društvo.

Samo ime, MATRA, potiče od holandskog izraza za društvenu transformaciju – “maatschappelijke transformatie”. Program se fokusira na aktivnosti koje doprinose razvoju otvorenih, pluralističkih, demokratskih društava koja su čvrsto zasnovana na vladavini prava. Matra posebno želi da doprinese jačanju civilnog sektora, sa naglaskom na saradnji i interakciji između privatnih i javnih entiteta.
Strateška vizija Matra EmbassyPrograma je kombinacija promocije sistema društvenog tržišta, funkcionalne demokratije i regionalne stabilnosti. Ambasada se fokusira na teme koje mogu da pruže najveći doprinos društvenoj transformaciji i oblasti koje su se pokazale kao nejproblematičnije tokom tranzicije.
Matra program podržava samo inicijative koje potiču od samih ciljnih grupa. Da bi projekti učestvovali na konkursu, moraju promovisati i unapređivati proces transformacije u sledećim oblastima: zakonodavstvo i pravo, dobro upravljanje, ljudska prava i mediji/informacije.

Više o Matra programu možete videti ovde.