Transparentnost Srbija

08.12.2014 | 22:47

Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji.

Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe.

Svoje ciljeve Transparentnost Srbija ostvaruje preventivnim delovanjem – podizanjem svesti javnosti o opasnostima i štetama koje korupcija nanosi društvu , podsticanjem reformi i predlaganjem konkretnih preporuka.

Transparentnost Srbija deo je mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International i priznati zastupnik te organizacije u Republici Srbiji.

Istorijat rada Transparency International u Srbiji

Prema Indeksu percepcije korupcije Transparency International iz 2000 godine, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija je imala najviši nivo korupcije od svih evropskih zemalja. U to vreme Srbija je bila tipičan primer devijantne tranzicije. Devedesetih godina prošlog veka bila je očigledna simbioza između državnog aparata i organizovanog kriminala, u kojoj je korupcija bila modus operandi većine segmenata državne uprave.
Sve te činjenice predstavljale su više nego ubedljiv razlog za osnivanje nacionalnog ogranka Transparency International u Srbiji , februara 2001. godine; ogranak je reorganizovan avgusta 2002. i u skladu sa domaćim zakonodavstvom deluje kao samostalna nevladina organizacija Transparentnost Srbija .

Bili smo partner organizacije Evropski pokret u Srbiji prilikom sprovođenja projekata reforme lokalne vlasti u tokom 2001. i prve polovine 2002. godine.

Pilot projekat Na putu ka transparentnijem budžetu i javnim nabavkama u opštinama Srbije sproveden je u periodu od novembra 2000. do novembra 2001. godine u tri opštine – Čukarica, Kikinda i Niš. Pored organizovanja seminara i obuka iz oblasti budžeta i javnih nabavki u okviru ovog projekta uspešno je sprovedena kampanja Biramo najboljeg opštinskog službenika  i organizovana radionica Izazovi istraživačkog novinarstva.

Transparency International Serbia pomogla je opštinama uključenim u projekat da pripreme i distribuiraju informatore za građane o svim poslovima iz nadležnosti opštinske administracije.

Usledio je projekat Na putu ka pouzdanijim javnim nabavkama u Srbiji , čiji je cilj bilo povećanje transparentnosti i uvođenje standarda EU u postupak javnih nabavki na lokalnom nivou. Naši aktivisti učestvovali su u sprovođenju projekta od novembra 2001. do avgusta 2002. godine. Za to vreme uspešno je realizovan deo projekta u vezi sa reformom budžeta u lokalnim samoupravama.

Studija Antikorupcijski stubovi-Srbija i SR Jugoslavija objavljena je novembra 2001. godine. Zadatak studije je bio da odgovori na pitanje kakvo je stanje institucija koje u našem društvu treba da sprovode borbu protiv korupcije, s obzirom na postojeću regulativu, volju za delovanje protiv korupcije i njihove faktičke mogućnosti. Autori su bili eksperti u pojedinim oblastima, a korišćen je univerzalni upitnik Transparency International . Autori su pored opisa stanja preporučili i aktivnosti koje bi poboljšale postojeće stanje. Univerzalnost upitnika omogućila je upoređivanje sa drugim zemljama u kojima je sprovedeno slično istraživanje. Nalazi iz studije i dalje predstavljaju važan izvor podataka za domaće i strane analitičare. Nažalost, većina datih preporuka je aktuelna i posle više od dve godine.

Transparency International Serbia je organizovala u periodu novemb a r 2001. – avgust 2002. godine, ciklus od šest okruglih stolova Otvoreno o korupciji na kojima je raspravljano o fenomenu korupcije u oblasti carinske službe, zdravstva, obrazovanja, policije, sudstva i poreskih službi. Ovi skupovi su doprineli usmeravanju pažnje javnosti na temu korupcije i analizi slabosti u pojedinim oblastima.

Nacionalni program borbe protiv korupcije predstavlja projekat koji se logički nadovezuje na studiju Antikorupcijski stubovi . Rezultati i preporuke iz ove studije predstavljali su osnovu za pripremu sveobuhvatne nacionalne antikorupcijske strategije koja je dostavljena Vladi Republike Srbije.

Projekat Povećana javna odgovornost organa vlasti doveo je do izrade nacrta Zakona o suzbijanju konflikta interesa i nacrta Kodeksa ponašanja zaposlenih u javnoj upravi. Ovi nacrti zasnovani su na međunarodnim standardima koji su prilagođeni ovdašnjem pravnom sistemu. U ovaj projekat bili su uključeni eksperti Transparency International , OEBS i Vlade Republike Srbije.

U junu 2003, zajedno sa fondacijom Konrad Adenauer, organizovali smo međunarodni skup na temu Finansiranje političkih partija – norme i praksa u Srbiji . Skup je doneo visok stepen saglasnosti predstavnika domaćih političkih partija o potrebi donošenja novih propisa iz te oblasti, koje je ubrzo potom i usledilo.

Budućnost

Transparentnost Srbija usmeriće buduće aktivnosti ka sledećim ciljevima:

 • Usvajanje i e valuacija nacionalne antikorupcijske strategije; pomoć resornim ministarstvima u izradi i primeni antikorupcijskih planova
 • Pomoć u primeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Kodeksa ponašanja zaposlenih u javnoj upravi; ocena postojećeg stanja, predlozi za reformu i izgradnja mehanizama kontrole od strane predstavnika građanskog društva
 • Kampanja informisanja javnosti o značaju prava na slobodan pristup informacijama, lobiranje za donošenje adekvatnih propisa i kontrolisanje njihove primene
 • Nadziranje primene Zakona o finansiranju političkih partija i ukazivanje na značaj ovog pitanja na očuvanje demokratskog karaktera društva
 • Obrazovanje đaka i studenata o pitanjima korupcije
 • Promovisanje poslovne etike
 • Analiza prakse javnih nabavki u Srbiji, pomoć u implementaciji propisa , preporuke za dalje reforme i jačanje nadzornih mehanizama od strane privatnog sektora i građanskog društva
 • Edukacija javnosti kroz prevođenje i izdavanje publikacija koje objašnjavaju fenomen korupcije i opisuju iskustva u borbi protiv korupcije
 • Podsticanje interesovanja i učeša građana u procesu trošenja budžeta
 • Razvoj sredstava i institucija za efikasnu kontrolu budžetske potrošnje
 • Nastavak saradnje sa lokalnim vlastima
 • Regionalna saradnja kroz mrežu ogranaka Transparency International

Više o Transparentnost Srbija možete pogledati ovde

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."