Transparentna dodela novca za javni interes u informisanju

Trajanje: 

Maj – Decembar 2018.

Cilj projekta:

Opšti cilj: Povećenje transparentnosti i odgovorosti u potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru, kroz umanjenje regulatornih rizika za korupciju, te monitoring i evaluaciju efekata ove vrste javne potrošnje.

Specifični ciljevi:

  • Sistematično praćenje budžetskog finansiranja medija, kroz metodologiju Indeksa transparentnosti
  • Unapređenje transparentnosti javnih davanja, procedure i prakse dodele javnog novca kroz predloge praktičnih politika i javno zagovaranje

Mesto održavanja:

Srbija – Beograd i 10 lokalnih samouprava

Opis projekta:

Projekat se bavi transparentnijim sistemom dodele državnog novca medijima, kao jednim od glavnih izvora finansiranja, naročito lokalnih medija.

Kroz sistematsko istraživanje transparentnosti dodele budžetskih sredstava, analizu prikupljenih podataka i predloge praktičnih politika za unapređenje uočenih praksi, projektom će se uticati na smanjivanje sive zone u kojoj postoji prostor za netransparentno postupanje, diskreciono tumačenje i koruptivne prakse.

Obuhvaćeno je 10 gradova i opština (lokalne samouprave i 4 najveće javne ustanove/institucije) na osnovu čijih praksi finansiranja medijskih sadržaja će biti napisano i zagovarano 5 predloga praktičnih politika.

Predlozi će biti promovisani na 4 javne debate, kroz društvene mreže, vebsajtove i zagovaračke aktivnosti.

Aktivnosti: 

A1: Prikupljanje podataka, monitoring i analiza
Istraživanje će se baviti javnim konkursima, kao najznačajnijem modelu državne pomoći medijima, ali i drugim oblicima potrošnje koji stoje na raspolaganju nosiocima javne vlasti/javnih funkcija – pojedinačna davanja, javne nabavke, donacije i sponzorstva, oglašavanje kroz direktno ugovaranje.  Istraživanje se vrši na osnovu metodologije Indeks transparentnosti (IT), koju BIRN prvi put primenjuje, i upravo testira na podacima za 2017. godinu.

A2: Pisanje predloga praktičnih politika
Indeks transparentnosti pruža obilje podataka, informacija i dokumenata na osnovu kojih je dalje moguće formulisati čitav set preporuka za unapređenje procedura i prakse, na čemu će se posebno insistirati u akcijama javnog zagovaranja. Predlozi praktičnih politika obuhvatiće sledeće teme: razrada kriterijuma i merila za odabir članova komisije za ocenu projekata; definisanje dozvoljenih budžetskih troškova u projektima koji služe kao vodič članovima komisije; procedura prijavljivanja državnih davanja u Registar medija i sl.

A3: Javno zagovaranje
Na osnovu izveštaja proizašlih iz istraživanja IT, kao i na osnovu predloga praktičnih politika, BIRN će osmisliti strategiju javnog zagovaranja, koja će mapirati glavne aktere i njihov doprinos realizaciji preporuka.

Ciljne grupe: 

Primarne ciljne grupe:  donosioci odluka na lokalnom i republičkom nivou, mediji.

Sekundarne ciljne grupe: profesionalna udruženja i asocijacije, kao i ostale organizacije civilnog društva, koje imaju komplementarne aktivnosti javnog zagovaranja i sa kojima BIRN sarađuje, javnost  celini.

Publikacije i drugi materijali:

  • Rezultati istraživanja
  • Predlozi praktičnih politika
Share Button