Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Donator

Kancelarija je osnovana u cilju sistemskog uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa Vladom, koji treba da se zasniva na staloj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije osnovana je Uredbom o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom kao institucionalni mehanizam za podršku i razvoj civilnog dijaloga između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

U nadležnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom spada:

 • iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa
 • učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, u cilju daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnju sa organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave
 • iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva
 • učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije
 • organizovanje okruglih stolova i konferencija
 • objavljivanje publikacija i preduzimanje drugih mera i aktivnosti u cilju podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva
 • prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva
 • obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu
 • saradnja sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu
 • pripremanje akata kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Vlade sa civilnim društvom, kao i sa načinima na koji se javnost obaveštava o aktivnostima usmerenim na razvoj civilnog društva i saradnji Vlade sa civilnim društvom
 • saradnja s državnim organima, organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa i promovisanje poslova koji su u vezi sa razvojem i saradnjom sa civilnim društvom
 • obavljanje i drugih poslova iz oblasti razvoja civilnog društva i saradnje sa civilnim društvom koje joj poveri Vlada;

Značaj i uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ogleda se u koordinaciji saradnje između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i uspostavljanja jasnih standarda i procedura za uključivanje organizacija civilnog društva na svim nivoima procesa donošenja odluka.

Više o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom možete pročitati ovde.