„Izvori finansiranja zdravstvenih ustanova“

Analiza ima za predmet izvore finansiranja zdravstvenih ustanova, ali iz ugla prava, te se rezultat ne može dobiti jednostavnim sabiranjem i oduzimanjem. Zbog toga je veoma bitno ukazati na neophodnost usklađivanja normi i zdravstvenog sistema, kontrole tumačenja zakona i unapređivanja zdravstvenog sistema tako da se prate potrebe stanovništva. Cilj analize je da ukaže na glavne probleme u vezi sa izvorima, realizacijom i upravljanjem finansiranja zdravstenih ustanova koji postoje u zakonskoj regulativi, ali i da ponudi rešenja za izmenu spornih normi i primenu propisa.