30.3.2015 | 14:17

Da li u Srbiji postoji sistem?

Nedovoljno jasno tumačenje pojma javni sektor, nejasni kriterijumi za zapošljavanje i veliki prostor za korupciju, samo su neki od zaključaka...

„Izvori finansiranja zdravstvenih ustanova“

Analiza ima za predmet izvore finansiranja zdravstvenih ustanova, ali iz ugla prava, te se rezultat ne može dobiti jednostavnim sabiranjem i oduzimanjem. Zbog toga je veoma bitno ukazati na neophodnost usklađivanja normi i zdravstvenog sistema, kontrole tumačenja zakona i unapređivanja zdravstvenog sistema tako da se prate potrebe stanovništva. Cilj analize je da ukaže na glavne probleme u vezi sa izvorima, realizacijom i upravljanjem finansiranja zdravstenih ustanova koji postoje u zakonskoj regulativi, ali i da ponudi rešenja za izmenu spornih normi i primenu propisa.